اف تی پی بکاپ (FTP Backup )

FTP - 5GBمحاسن

1- به فواصل 24 ساعت از سایت شما بکاپ گرفته میشود.

2-هیچ اطلاعاتی از سایت شما حذف یا خراب نخواهد شد.
FTP - 10GBمحاسن

1- به فواصل 24 ساعت از سایت شما بکاپ گرفته میشود.

2-هیچ اطلاعاتی از سایت شما حذف یا خراب نخواهد شد.